B. LKS 2

WULANGAN 2 : KASUSASTRAN

I. NYEMAK

Standar Kompetensi : Mampu memahami dan menanggapi berbagai ragam wacana lisan tentang bahasa, sastra dan budaya Jawa melalui menyimak informasi dari media elektronik maupun cerita yang disampaikan secara langsung atau melalui rekaman.

Kompetensi Dasar : Menyimak dan menanggapi geguritan

Indikator : * Menceritakan kembali dengan kata-katanya sendiri mengenai isi geguritan dalam bahasa jawa denga tingkat tutur krama.

* Mengidentifikasi ungkapan-ungkapan yang mengandung nilai-nilai budi pekerti dalam geguritan.

Materi : Geguritan

A. Nyemak Geguritan

Geguritan menikasalah satunggaling wujud asiling kasusastran Jawi gagrag enggal ingkang nggadhahi cakrik mirunggan. Nanging eman sanget boten kathah tiyang mliginipun para anem ingkang nggatosaken. Kamangka, geguritan kathah ingkang ngemu suraos luhur, ingkang mekaten wau saged kawastanan sastra adiluhung. Ing ngelmu kasusastran Yunani, bab menika saged nggadhahi fungsi dulce (kaendahan) lan fungsi utile (kagunan/paedah). Satunggaling asiling kasusastran kasebut endah lan sae yen fungsi kekalih wau saged nyawiji, inggih menika endah yen kawaos lan migunani tumrap budi pekertining tiyang ingkang maos/ mirengaken.

Cobi geguritan menika kawaosa kanthi irama ingkang sae! Siswa sanesipun nyemak !

AJA KUWATIR PAHLAWANKU

Angitane : R. Bambang Nursinggih

Ocehe dhandhang manitir nguntabake bandhosa

Mrambat lon-lonan lumaku tumuju girilaya

Kairing swasana tintrim lan wingit ngayut jiwa

Swara sesenggukan ndudut rasa, saya agawe nelangsa

Bandhosa kang lagi mondhong layon

Ora perduli apa kang mentas kelakon

Panggah tetep siaga ngenteni urut-urutane lakon

Nadyan ana udan gludhug ora dipaelu tetep kukuh santosa

Kang wigati jejibahane mbopong layone kusumayuda

Tekan pucuk punthuke sasanalaya ora gawe kuciwa

Aruming kukus ratus ngambar sumebar kumelun ngekuwung mendhuwur

Kumlebete kembang setaman kacampur sadana minangka sawur

Kairing swara kidung mbrengengeng lamat-lamat mangungkung

Mimbuhi rasa sungkawa kang jero tumrap kang lagi suwung

Sumitra lan sedulur samya manekung santi puja

Muji lelabuhane pupus puspa kang kapagut ing rananggana

Katrima minangka amal baktine Ing Ngarsa Dalem Allah Ta’ala

Uga marang kang kapegatan, kaparingan kekuwatan iman ora ngglewang

“Aja kuwatir pahlawanku” arep dak terusake gegayuhanmu

Dak sembadani nganti penjajah oncat saka pangkoning ibu

Uga mberat reretu kang ngaru biru warisan kang wiwit semrawut

Najan bakal lampus dadi wadal nusul sliramu kapundhut ngayun.

( Nursinggih, 2005 )

B. Teges Tembung

Cobi kapadosana tegesipun tembung manika, saged ningali Kamus Basa Jawi.

1. Dhandhang 9. sungkawa

2. Girilaya 10. sumitra / mitra

3. Bandhosa 11. manekung

4. Kusumayudha 12. puspa

5. Sasanalaya 13. rananggana

6. Dipaelu 14. reretu

7. Ratus 15. ngayun

8. Dana

C. Mangsuli Pitakon

Kawangsulana ngangge basa ingkang sae !

1. Geguritan dipunwastani puisi bebas, menapa sebabipun ?

2. Menapa sebabipun geguritan ugi kawastanan sastra adiluhung ?

3. Fungsi / paedah menapa ingkang saged kapendhet saking geguritan ?

4. Kadospundi tembung ing geguritan ?

5. Menapa sebabipun geguritan migunanitumrap tiyang gesang ?

D. Ngandharake Panemu

Kawangsulana adhedhasarpengalaman lan pamanggih para siswa:

1. Menapa para siswa remen dhateng geguritan ? Yen remen menapa dhasaripun, yen boten remen menapa sebabipun ?

2. Kajawi geguritan, ing kasusastran Jawi, menapa ingkang dipunmangertosi para siswa ?

3. Kadospundi pamanggihipun para siswa bab pamilihing tembung ing geguritan” Aja Kuwatir Pahlawanku” ?

4. Geguritan “Aja Kuwatir Pahlawanku” isinipun :

a. Gampil dipunpahami

b. Angel dipunpahami

5. Menapa intisarinipun geguritan “ Aja Kuwatir Pahlawanku” ?

II. Micara

Standar Kompetensi : Mengungkapkan pikiran, pendapat, gagasan dan tanggapan dalam berbagai bentuk wacana lisan dan non- lisan tentang bahasa, sastra dan budaya Jawa dengan menggunakan santun bahasa atau unggah-ungguh bahasa sesuai dengan konteks budaya Jawa.

Kompetensi Dasar: Menceritakan berbagai pengalaman berbahasa Jawa sesuai dengan konteksnya.

Indikator : * Menceritakan secara lisan pengalaman pribadi dan atau orang lain (yang lucu, menyenangkan, mengharukan, dsb) dengan pilihan kata dan ekspresi yang sesuai dalam bahasa Jawa tingkat tutur ngoko dan atau karma.

* Menanggapi pengalaman yang diceritakan orang lain dengan bahasa Jawa tingkat tutur ngoko dan atau krama

Materi : Dhiskusi bab geguritan

A. Geguritan

Ingkang kedah dipungatosaken nalika maos geguritan 4 W:

1. Wicara = pocapan / lafal

2. Wirama = irama / lagu

3. Wiraga = solah / gerak, pasemon / raut muka

4. Wirasa = penjiwaan.

Katrangan :

Nalika maos geguritan , posapan kedah cetha, boten groyok, blero utawi mangu-mangu ( ragu-ragu ). Kedah saged ngucapaken aksara kanthi leres, umpaminipun mbedakaken aksara a/o; t/th; d/dh; è/ é/ ê, lsp.

Iramaning tiyang maos geguritan saged minangka pandudut (daya tarik) tiyang ingkang mirengaken. Sora utawi boten iramanipun kalarasaken kaliyan isinipun geguritan. Geguritan kanthi tema perjuwangan temtu anggenipun maos sora (banter), semangat. Beda kaliyan maos geguritan isi kesusahan, kasmaran temtunipun pamaosipun langkung alon, sareh.

Ebahing badan lan pasuryan (rai) kedah dipungatosaken kedah luwes (ora kaku) lan sampun ngantos ketingal kadamel-damel.

Wirasa kaetrepken kaliyan isining geguritan umpaminipun : nesu, gumbira, sisah, kejem, wibawa, getun, lsp.

B. Dhiskusi.

Sawise para siswa nyemak wong / siswa / kanca maca geguritan banjur dhiskusi karo kancamu, carane :

Gawe klompok watara bocah 4 – 5.

Sing dirembug / bahan dhiskusi umpamane :

Bab sing digatekake nalika gawe geguritan.

Bab sing digatekake nalika maca geguritan.

Bab sing kudu disingkiri nalika maca geguritan.

Kaluwihane geguritan katandhingake kasusastran liyane.

Kawigatene para mudha marang geguritan.

Carane nglestarekake geguritan.

Asile dhiskusi ditulis sing becik, bisa ditempelaku ing mading sekolah, supaya bisa diwaca lan migunani tumrap siswa liyane.

III. Maca

Standar Kompetensi : Mampu membaca dan memahami berbagai teks bacaan tentang bahasa, sastra dan budaya serta menganalisis struktur dan isinya.

Kompetensi Dasar : 1. Membaca geguritan.

2. Melagukan dan memahami tembang Macapat

Indukator : 1. a. Membaca geguritan

b. Mengidentifikasi ungkapan-ungkapan yang mengandung nilai-nilai budi pekerti dalam geguritan

2. a. Melagukan tembang macapat.

b. Mengidentifikasi ungkapan-ungkapan yang mengandung nilai-nilai budi pekerti dalam tembang macapat

Materi : 1. Membaca geguritan

2. Melagukan tembang macapat

A. Lomba Maca Geguritan

Carane nindakake lomba maca geguritan :

1. Gawe klompok 5 – 8 siswa.

2. Anggone lomba, bisa milih papan sing cocog, umpamane: ing taman sekolah, hall, perpustakaan, ruang ketrampilan. Klompok siji lan sijine yen bisa aja nganti awor panggonan.

3. Miliha salah siji siswa sing dadi ketua.

4. Geguritan sing kanggo lomba bisa disinau dhisik ing omah.

5. Saben siswa saklompok kabeh kudu maju lomba geguritan.

6. Sing dibiji 4 W, kaya katrangan ing dhuwur.

7. Saben siswa duwe biji kanca saklompoke, banjur diwenehake ketua klompoke supaya dijumlah.

8. Bijine antarane 60-100.

9. Sing dadi juwara klompok, ditandhingake ing kelas, banjur ana juwara kelas (tata carane padha karo lomba klompok).

10. Juwarane bisa milih klas.

Conto daftar biji geguritan :

No.

Nama Siswa

Wicara

Wirama

Wiraga

Wirasa

Jumlah

1.

2.

3.

Lst.

B. Bahan Lomba Geguritan

Sing dienggo lomba bahane bisa milih salah siji ing ngisor iki :

a. Geguritan anggitane Bambang Nursinggih, Aja Kuwatir Pahlawanku.

b. Geguritan anggitane Wisnoe Wardhana, Laku Utama

c. Geguritan anggitane Drs. Wahyu S.T, Piwelinge Ibu.

LAKU UTAMA

Anggitane : Wisnu Wardhana

Lakuning urip para satriya

laku yeku tata cara

tata mamrih tumatane jagad

cara murih gangsaring panindak

tumuju mring karahayon

ayuning tri buwana

lestarining kamulyan jati.

Urip teges makarti

kanthi pakarti kang pekoleh

lelambaran budi luhur

kalakon lumaku mulus

rawe-rawe rantas malang-malang putung

sagung pepalang ing marga

satriya hambengkas karya

nora mindhon gaweni

Satriya rembesing madu

solah bawa manis titis

tedhaking amara tapa

suci nora kaworan rereged

turasing andana warih

sung pepadhang myang pamudharan

Laku utama nora biyen saiki

lakuning jalma linuwih

kaluwihan tapa brata

kalebu ing jagad rame

ing ngendi ana, ana perbawa

sunaring kabecikan

aruming kaendahan

tumanduk samaning gesang

rumesep ing balung sungsum

resep idhep-idhep mantep.

PIWELINGE IBU

Anggitane : Drs. Wahyu ST

Ngger, diati-ati aja seneng nyenyandhung

arum endah kembang bakung

kesrimpung slendang

kesandhung gelung

kagubel kalung

Ngger, aku tansah ndonga lan ngidung

supaya kacekel anggonmu mbujung

aku tansah eling piwelinge ibu

nalika aku arep budhal sinau

Ngger, urip mono awujud laku

ombyaking donya aja kapaelu

aja kapilut gebyaring lampu

kang kairing jejogedan lan gumuyu

Ngger, urip kang prasaja

aja mung mburu barang donya

ditansah eling lan waspada

swarga ora dumunung ing kedheping netra

tansaha dedonga marang kang maha kwasa

Matur nuwun ibu

pangandikamu rumasuk ing balung sumsumku

pindha latu mangalad-alad jroning kalbu

saengga paiting bratawali ora tau keprungu

aku setya tuhu marang piwelingmu

kang putra tansah nyuwun pangestu.

C. Tembang Macapat

Tembang macapat kalebu asiling kabudayan Jawa. Lumrah diarani puisi terikat sebab anggone gawe nuhoni aturan tertamtu: guru lagu, guru wilangan, guru gatra.

Coba tembang Gambuh iki tembangna ijen utawa bebarengan. Yen durung bisa, bisa ngrungokake kaset tembang macapat, ngrungokake bapak/ ibu guru nembang, utawa nyuwun priksa marang bapak/ ibu utawa sapa wae sing bisa nembang.

GAMBUH

Cakepan: Wulang Reh, Paku Buwana IV.

3 5 5 5 3 5 6

Ja ngan-ti ke – ban jur

6 5 3 2 2 3 5 5 3 5 6

Sa – ba-rang po – lah kang no – ra ju jur

2 1 6 1 2 2 2 2 2 3 1 6 5

Yen ke-ban jur sa – yek – ti ko – jur tan be – cik

1 2 2 2 3 1 2 3

Be-cik ngu-pa – ya a I – ku

3 5 6 5 3 2 3 1 2

Pi – tu – tur ing-kang sa yek-tos

Cakepan liyane :

Pitutur bener iku

Sayektine apantes tiniru

Nadyan metu saking wong sudra papeki

Lamun becik nggone muruk

Iku pates sira anggo

Ana pocapanipun

Adiguna adigang adigung

Pan adigang kidamgh, adigung pan esthi

Adiguna ula iku

Telu pisan mati sampyoh

Si kidang umbagipun

Ngandelaken kebat lumpatipun

Pan si gajah ngandelaken geng a inggil

Ula ngandelaken iku

Mandine kalamun nyakot.

1. Teges tembung

♣ polah : tumindak

♣ sayekti : sanyatane

♣ kojur : cilaka

♣ ngupaya : golek

♣ muruk : nuturi, mulang

♣ adigang : ngendelake kekuwatane

♣ adigung : ngendelake kaluhurane, kaluwihane

♣ adiguna : ngendelake kepinterane

♣ esthi : gajah

♣ umbag : watak

2. Mangsuli Pitakon.

Wangsulana adhedhasar pamanggihipun para siswa piyambak !

Kadospundi wekasanipun tiyang ingkang boten jujur ?

Pitutur lan tumindak ingkang kedah dipunconto ingkang kadospundi ?

Sinten ingkang dados gegambaran gadhah watak adigang, adigung lan adiguna ?

Ingkang gadhah watak adigang, adigung, adiguna bakal cilaka, menapa buktinipun ?

Piwulang menapa ingkang saged kapendhet saking tembang Gambuh ing nginggil ?

D. Maca Tulisan Jawa

Kawaosa kanthi pocapan ingkang leres !

1.Ä[w=obecikHikutnShwelsHsihlnSugihpzpurmr=spdpd.

2.ÄspllikbecikK[nNliynHi=te[mBauri[pPs_sr.

3.Ä[w=oautmbecikHi=bsalusHi=[solhbw.

4.Äsi=sugihzelM|bisg[wsen_[w=oliyaikuautm.

5.Äst(si=luwihsekTiaikufumunu=ai=ati[n[d[w.

6.Äspjuju/luau/becikKetitikHlketr.

7.Äsen_[w[whaiku[aorvebbH[kmLrt¿,

8.Ä[w=ofipe/cyam/gsktuminF[kK[d[w.

9.Ärekssaikimug-mugmul-ai=te[mBburi.

10.ÄspnnF|/zunD|hspaut=kufuby/.

IV. Nulis

Standar Kompetensi : Mampu mengungkapkan pikiran, pendapat, dan gagasan tentang bahasa, sastra, dan budaya Jawa dalam ragam tulis.

Kompetensi Dasar : 1. Membaca gancaran ( prosa)

2. Membuat geguritan

Indikator : 1. Membuat gancara ( prosa) menggunakan bahasa yang sederhana.

2. a. Menentukan tema geguritan

b. Membuat geguritan

c. Memasukan ajaran moral atau nilai-nilai budi pekerti dalam geguritan yang dibuat.

Materi : Membuat gancaran dan menulis geguritan.

A. Gancaran

Gancaran inggih menika prosa utawi andharan bebas, kados dene yen damel karangan.

Tugas

Sekar Gambuh ing nginggil ( 4 pada ) kadamela gancaran ngangge ukara prasaja.

Horizontal Scroll: Sekar Gambuh ing nginggil ( 4 pada ) kadamela gancaran ngangge ukara prasaja.

B. Gawe geguritan.

Gefuritan saged kawastanan puiasi bebas, sebab langkung mardika ( cacahing tembung, larik) boten kaiket paugeran tertamtu kados tembang. Sanajan ukaranipun kathah nanging maknanipun kempel, manunggal lan runtut. Caranipun damel geguritan kanthi damel cengkorongan ( kerangka) utawi boten. Urut-urutanipun damel umpaminipun :

1. Nemtokaken tema

2. Milih irah-irahan ( judul) ingkang sae, narik kawigatosaning pamaos, sokur yen cekak aos/ mentes.

3. Milih tetembungan ingkangsae

4. Antawisipun irah-irahan la nisi, kedah wonten sambungipun

5. Saged migunakaken purwokanthi, basa lan susastra.

Kadamela geguritan ingkanng temanipun ing ngnadhap menika, saged milih salah setunggal :

1. Kabudayan / kesenian

2. Kaendahan

3. Katresnan

4. Perjuwangan.

Advertisements
%d bloggers like this: