C. LKS 3

WULANGAN 3 : KEBUDAYAAN

I. Nyemak

Standar Kompetensi: Mampu memahami dan menanggapi berbagai ragam wacana lisan tentang bahasa, sastra dan budaya Jawa melalui menyimak informasi dari media elektronik maupun cerita yang disampaikan secara langsung atau melalui rekaman.

Kompetensi Dasar: Menyimak dan menanggapi cerita wayang atau kethoprak.

Indikator : * Menceritakan kembali dengan kata-katanya sendiri mengenai isi geguritan dalam bahasa jawa denga tingkat tutur krama.

* Mengidentifikasi ungkapan-ungkapan yang mengandung nilai-nilai budi pekerti dalam geguritan

Materi : Cerita wayang

A. Crita Wayang

Salah satunggal siswa maos, sanesipun nyemak.

RAMAWIJAYA

Ramawijaya utaea Ramalegawa iku putrane Prabu Dasarata ing Ayodya. Rama iku putrane Dewi Raga utawa Sukasalya minangka prameswarine Prabu Dasarata. Garwane Rama putrid saka Negara Mantili aran Dewi Sinta, sing dimenangake nalika ana sayembara menthang langkap ( gendewa ) ing Mantili.

Sawise karma, Rama lan Sinta bali menyang Ayodya, didherekake Laksmana. Laksmana utawa lesmana iku adhine Rama, sing lair saka garwa asma Dewi Sumitrawati. Sedulur liyane yaiku Batara saka ibu Dewi Kekayi.

Satemene Ramawijaya minangka putra saka garwa prameswari sing bakal dadi ratu ngganti kalengahane Ramane. Nanging nalika Dewi Kekayi dipundhut garwa dening Dasarata duwe panyuwunan supaya putrane besuk sing dadi ratu. Dasarata janji bakal ngabulake panyuwunane. Mula nalika Dasarata wis sepuh lan arep misudha Rama minangka ratu ing Ayodya, Dewi Kekayi nagih janji, supaya Barata sing dadi ratu

Rama katundhung lunga lan kudu nindakake ukum buwang ing alas, kadherekake Sinta lan Lesmana. Njalari sungkawaning penggalihe Dasarata lan njalari sedane.

Nalika ing alas Dhandhaka, Sinta dicidra Dasamuka digawa ing Alengka arep didadekake prameswarine, nanging Sinta ora gelem, tetep nuhoni dadi wanitatama, setya karo garwa. Rama dibiyantu Anoman (putrane Dewi Anjani) minangka senapati lan pamane aran Sugriwa Raja Guwa Kiskendha lan wadyabala Wanara nglurug perang ing Alengka njaluk baline Sinta. Rama bias ngalahake Dasamuka, nanging Dasamuka luput ing pati, sanajan dipateni bola-bali yen awake isih ngambah lemah, banjur urip maneh, amarga duwe aji pancasona. Mula nalika dipanah Rama nganggo panah Gunawijaya banjur ragane dibruki gunung dening Anoman.

Ngalengka kalah, bubrah, Sinta banjur nyawiji karo garwane lan peputra Kusa lan Lawa mapan ing kratone sing ana ing pucuking gunung Maliawan aran Negara Pancawati.

Nalika Rama paring pitutur marang Barata sing jumeneng nata ing Ayodya lan Wibisana (adhine Rahwana) sing dadi nata ing Alengka, wujud piwulang wataking nata kang sinebut Asthabrata. Astha tegese wolu, brata tegese laku, tumindak. Lakuning ratu kudu duwe watak wolu :

1. Kisma (lemah)

Dadi ratu kudu murah lan asih marang kawulane, kaya lemah kang tansah migunani tumrap uripe manungsa.

2. Warih (banyu)

Banyu iku tansah mili mangisor, dadi sumber panguripan, manjing ajur-ajer manut kahanan. Kaajab ratu bisa gawe ayem, tentreming atine para kawula.

3. Maruta (angin)

Angin iku ana ing ngendi wae, bias mapan ing papan ciyut, amba, gedhe, cilik. Karepe ratu ora mbedakake kawulane bias momong marang kawula ing papan ngendi wae.

4. Angkasa (langit)

Ratu bisa momot prakara apa wae kaya dene angkasa sing ora bakal kebak lan sesak kanggonan apa wae.

5. Candra ( rembulan )

Ratu kudu paring pepadhang marang kawula sing nandhang peteng (susah atine), kaya rembulan madhangi jagad ing wayah wengi.

6. Surya (srengenge)

Maknane Manawa ratu kudu bisa paring dana marang para kawula, tumindak adil, ora pilih asih, kaya dene srengenge sing ora mbedakake marang sapa wae nampa sorote sing dadi sumbering panguripan.

7. Dahana (geni)

Ratu kudu bias nyingkirake / brastha angkara, kaya geni sing bakal ngobong apa wae, lan bakal gawe sirnane tumindak ala ing alam donya.

8. Kartika (lintang)

Ratu kudu kukuh lan netepi sabda, ora mencla-mencle. Sabdane kudu nganggo paugeran (aturan), tumindak bias kanggo patuladhan, kaya lintang sing papane ora tau owah.

Budi Pekerti :

1. Jejering ratu / pemimpin: kudu duwe bebuden luhur, suka / murah dedana, seneng aweh marang para kawula lan sapadha-padha, tansah tresna lan asihmarang wong liya, tumindak lan muna-muni trep karo kahanan, seneng aweh pitulungan marang sapa wae tanpa mbedakake kawula lan priyayi luhur, tansah adil, njejegake bebener, wedi kanisthan, mbrastha angkara, kena dipercaya, ora mencla-mencle pangandikane.

2. Aja cidra ing janji.

3. Yen janji kudu dipetung ala becike, aja janji sing bias gawe cilaka wong liya.

4. Garwa lan kulawarga kudu dibelani, yen perlu ditohi pati paribasan sadumuk bathuk, sanyari bumi.

(Jatirahayu,Mutyara Rinonce, 2002: 39-40).

B. Kawruh Basa

1. Teges Tembung

Cobi tembung-tembung menika kapadosana tegesipun !

Saged madosi ing kamus.

a. Prameswari f. nata

b. Selir g. kawula

c. Sungkawa h. sabda

d. Wanitatama i. sirna

e. Wanara j. cidra

2. Dasanama

Menapa dasanamaning tembung menika:

a. Ratu f. rembulan

b. Asma g. angin

c. Lemah h. srengenge

d. Banyu i. geni

e. Langit lintang.

C. Mangsuli Pitakon

Kawangsulana pitaken menika kanthi basa ingkang sae !

1. Jangkepana !

Garwanipun Prabu Dasarata:

a. ……………. minangka ………… peputra Ramawijaya

b. Dewi Kekayi minangka ..………. peputra ……………

c. ……………. minangka selir peputra ……………

2. Menapa janjinipun Dasarata dhateng Dewi Kekayi ?

3. Sinten Sinta menika ?

4. Menapa sebabipun Rama katundhung kesah saking kraton Ayodya ?

5. Sinten kemawon ingkang mbiyantu RAmawijaya perang kaliyan Alengka ?

6. Sinten Anoman menika ?

7. Menapa kaluwihanipun Dasamuka , saengga luput ing pati ?

8. Kados pundi caranipun Rama lan Anoman mejahi Dasamuka ?

9. Sesampunipun Alengka kawon, menpa ingkang dipuntindakaken Rama ?

10. Sinten ingkang dados raja sasampunipun Dasamuka pejah ?

I. Micara

Standar Kompetensi : Mengungkapkan pikiran, pendapat, gagasan dan tanggapan dalam berbagai bentuk wacana lisan dan non- lisan tentang bahasa, sastra dan budaya Jawa dengan menggunakan santun bahasa atau unggah-ungguh bahasa sesuai dengan konteks budaya Jawa

Kompetensi Dasar: Menceritakan kembali dan menanggapi cerita wayang

Indikator : * Mendhiskusikan secara lisan tentang cerita wayang dengan pilihan kata dan ekspresi yang sesuai dalam bahasa Jawa tingkat tutur ngoko dan atau krama.

* Menanggapi hasil dhiskusi yang diceritakan orang lain dengan bahasa Jawa tingkat tutur ngoko dan atau karma.

Materi : Dhiskusi tentang cerita wayang.

A. Intisarining Wacan

Sasampunipun nyemak cariyos ringgit Ramawijaya, kaserata intisarining waosan, lajeng kacariyosna ing ngajeng kelas, siswa sanesipun mirengaken. Yen wonten kekirangan saged suka pamrayogi (saran).

B. Budi Pekerti

Piwulang utawi budi pekerti menapa ingkang wonten ing cariyos Ramawijaya ?

Cobi kaserata :

a. Piwulang sae

b. Piwulang boten sae

Asiling seratanipun para siswa, saged kangge dhiskusi ing kelas.

C. Cariyos wayang

Wayang minangka kagunan (seni) lan kabudayan Jawi ingkang sampun pinten-pinten abad laminipun. Wayang tuwuh nalika abad kaping 11 wonten ing kakawin Arjuna Wiwaha ing jaman Prabu Airlangga. Wayang ugi kasebat ing Kitab Wreta Sancaya abad kaping 12, wayang ugi kasebat ing Kitab Baratayudha karangan Empu Sedah taun 1157. Dados ngantos samenika wayang sampun 10 abad laminipun. Kabudayan ingkang saged lestari ngantos 10 abad malah kepara langkung mesthi gadhah kalangkungan ngedap-edapi.

Dhiskusi kanthi pitaken :

Menapa sebabipun wayang saged lestari ngantos pinten-pinten abad ?

II. Maca.

Standar Kompetensi : Mampu membaca dan memahami berbagai teks bacaan tentang bahasa, sastra dan budaya serta menganalisis struktur dan isinya.

Kompetensi Dasar: Memahami dongeng atau cerita wayang

Indikator : a. Membaca cerita wayang

b. Mengidentifikasi ungkapan-ungkapan yang mengandung nilai-nilai budi pekerti dalam cerita wayang

Materi : cerita wayang

A. Janturan

Janturan tegesipun pocapanipun Dhalang, nyariyosaken satunggaling kawontenan (Negara, raja, wanita, lsp) limrahipun kairing swantening gamelan lirih. Cobi janturan menika kawaosa kanthi pocapan lan irama ingkang sae !

JANTURAN JEJER NGASTINA

…. Swuh rep data pitana, hanenggih negari pundit a ingkang kaeka adi dasa purwa, eka sawiji, adi linuwih, dasa sapuluh, purwa wiwitan. Sanadyan kathah titahing dewa ingkang kasongan ing angkasa, kasangga ing pratiwi, kaideran ing samodra, kathah ingkang sami anggana raras`, nanging boten kadi ing Ngastina ya Negari Gajahoya.

Mila kinarya bebuka ngupayaa negari satus datan antuk kalih, sewu tan antuk sedasa. Mila winastan negari Ngastina satuhu kedhatone Prabu Hasti. Winastan Negari Gajahoya yekti yasanira Sang Gajahoya ing nguni.

Dhasar negari panjang punjung, pasir wukir, loh jinawi, gemah ripah karta tur raharja. Panjang dawa pocapane, panjang luhur kawibawane, samodra, wukir gunung dene negari ngungkuraken pegunungan, ngiringaken pasabinan, nengenaken benawi, ngayunaken bandaran ageng, loh sugih sumber toya, marma tulus kang sarwa tinandur, jinawi murah kang sarwa tinumbas. Gemah kang laku dagang, rina wengi selur tan ana pedhote, labet tan ana sangsayaning marga.

Ripah janma kang samya gegriya salebeting praja, jejel apepet tepung cukit aben taritis, papan wiyar katingal rupak, awit saking harjaning negari. Karta kawula tetanen ingon-ingon raja kaya pitik iwen, yen rina aglar ing panggonan sore mulih ing kandhange dhewe-dhewe, data nana carane kandhang nganggo pepalang, lawang kinancingan, labet data nana durjana juti. Raharja tebih ing parangmuksa, dene para punggawa mantra bupati data nana ingkang samya lampah cecengilan, sadaya samya atut runtut saiyeg saeka kapti denira ngangkat karyaning praja.

Dhasar negari gedhe obore, padhang jagade, jero tancebe, dhuwur kukus, adoh kuncarane, boten naming praja ing kanan kering kewala ingkang sumuyud, sanadyan ing tebih-tebih tanah sabrang kathah ingkang sami suwita datan karana bandayuda. Bebasan ingkang celak mangling ingkang tebih tumiyung, samya mara seba atur bulu bekti myang glondhong pengareng-areng, peni-peni raja peni guru bakal guru dadi, lumintir tan ana kendhate lumados ing saben warsa. (Sudarko, 1991)

B. Upacara Adat

1. Wacanen kanthi premati !

MANTU

Mantu ditegesi duwe gawe ngomah-omahake putra-putrine sing diwasa. Diarani ngomah-omahake sebab nyawijekake putrine (prawan) karo jejaka, banjur manggon ana sawijining panggonan/ saomah lan urip bebarengan ing madyaningmasyarakat. Manunggaling prawan jejaka ana ing bebrayan bisa mawohake kabagyan, kamulyan lan putra/ anak sing bakal nerusake keturunane.

Manut tata cara Jawa, sadurunge mantu, diwiwiti rerangkening tata cara , yaiku :

a. Lamaran

Lamaran iku rerangken tata cara nalika wong tuwane jejaka sowan ing wong tuwane bocah wadon sing dituju dadi jodhone, sing arep padha bebesanan rembugan bab sesambungan tresna para putrane disekseni kulawarga lan sanak sedulur.

b. Paningset lan lambing kalpika (tukar cincin)

Yen lamaran wis ditampa, banjur calon besan nemtokake wektu kanggo tata cara paningsetan kanthi lambing kalpika, lumrahe uga dikantheni piranti liyane umpamane dhuwit, sandhangan (jarit/rok, klambi), mas-masan (gelang, kalung, suweng lsp), jajanan (jadah, wajik, jenang, roti), who-wohan (gedhang, jeruk, nanas, salak, apel, lsp), urip-urip (ayam, bebek, banyak, lsp). Kabeh mau minangka lambing lan wujud tanggung jawab sing bakal ditindakake calon penganten kakung marang calon garwane lan kulawargane, kudu nyukupi sandhang pangan lan ubarampe kanggo panguripane, Sawise tata cara lamaran, banjur ditindakake tata cara upacara mantu.

Tata cara upacara upacara mantu kayata:

a. Pasang tarub

Tarub, kerata basane ditata supaya katon murub. Maknane yen arep nampa tamu lumrah nata panggonan supaya katon becik, diwenehi rerenggan supaya endah lumrahe direnggani janur kuning. (janur = sejatine nur/ cahya).

b. Buwangan

Sing dibuwang takir (panjang ilang) isi kacang-kacangan, bumbon ( bumbu pawon), rajangan daging, dhuwit receh. Kabeh mau minangka lambing mbuwang sakabehing sukerta, lan pepalang supaya pakaryan sing ditindakake ora ana alangan.

c. Pasang tuwuhan

Tuwuhan tegese maneka warna tanduran sing ditata ing tarub, wujude gedhang suluh setundhun, cengkir gadhing, tebu, godhong (kluwih, alang-alang, ringin), pari sawuli, lsp. Maknane supaya temanten bias nuwuhakeurip mulya, dadi tuladhaning kulawarga.

d. Siraman

Siraman ditindakake sedina sadurunge upacara dhaup (nikah) ancase calon penganten resik lair lan batine, ditindakake para sesepuhing temanten.

e. Midodareni

Midodareni saka tembung widadari, maknane supaya calon penganten endahing warna kaya widadari, sadurunge upacara nikah. Sawise tata upacara iku katindakake banjur ditindakake upacara pawiwahan utawa pahargyan. Pawiwahan (ijab lan upacara panggih), menawa pahargyan (pesta). Ana ing tata cara Jawa lumrahe ana adat penganten gagrag Ngayogyakarta lan Surakarta, sing mbedakake ing paes penganten lan tata carane panggih. Bab iki bakal diandharake ing kalodhangan candhake.

2. Ngandharake Panemu

Andharna panemumu adhedhasar pengalamanmu dhewe-dhewe !

a. Kepriye tata carane yen ana wong duwe gawe mantu ing panggonan sakiwa tengenmu, apa uga nindakake tata cara adat Jawa ?

b. Apa para siswa uga nate kapatah minangka paraga ing upacara penganten. Minangka paraga apa ?

c. Jaman saiki akeh wong duwe gawe mantu mligine pahargyan (pesta) ditindakake ing gedhung. Kepriye panemumu ?

d. Coba andharjke panemumu bab tata cara mantu adat Jawa !

e. Kajaba upacara adat mantu, upacara adat apa wae sing kok ngerteni.

IV. Nulis

Standar Kompetensi : Mampu mengungkapkan pikiran, pendapat, dan gagasan tentang bahasa, sastra, dan budaya Jawa dalam ragam tulis.

Kompetensi Dasar : Mengarang dengan tema bahasa, sastra dan budaya Jawa

Indikator : 1. Membuat karangan bertema upacara adat Jawa

2. Membuat surat berbahasa Jawa krama.

Materi :1. Karangan bertema upacara adat Jawa

2. Surat berbahasa Jawa

A. Karangan

Nindakake upacara adat padha karo salah sawijining cara nglestarekake kabudayan Jawa sing adiluhung.

Coba gawea karangan, sing temane bisa milih andharan ing ngisor iki:

1. Nindakake upacara adat minangka cara nglestarekake kabudayan.

2. Upacara adat, kabudayan Jawa sing adiluhung.

3. Upacara adat ing jaman saiki

4. Tata cara mantu ing jaman saiki

5. Carane nglestarekake upacara adat Jawa supaya or ilang kalindhes lumakuning jaman.

Sing kudu digateksake nalika gawe karangan:

1. Nemtokake tema

2. Gawe irah-irahan (judul) cekak aos nanging bisa narik kawigatene wong liya.

3. Milih tetembungan sing becik, prasaja lan laras.

4. Migunakake ejaan kanthi bener ( bias mbedakake t/th, d/dh, a/o, lsp)

5. Sadurunge gawe karangan bisa kanthi cara gawe cengkorongan (kerangka).

6. Maca buku sing ana sambung rapete karo karangan sing bakal digawe.

B. Layang Jawa

Salah satunggaling sarana kangge sambung rembag/ komunikasi inggih menika serat. Serat wujudipun prasaja, mirah, gampil anggenipun damel.

1. Wujudipun serat Jawi

a. Serat Ulem (undhangan)

Serat menika atur dhateng tiyang sanes, supados tiyang ingkang dipunulemi rawuh ing papan lan wekdal ingkanng sampun katemtokaken. Umpaminipun ing adicara: mantu, syukuran, supitan, tanggap warsa (ulang tahun) lsp. Basanipun karma, katata kanthi sae kangge ngaosi (ngajeni) tiyang ingkang dipunaturi ulem.

b. Serat Kitir (telegram)

Serat menika isinipun cekak aos menapa perlunipun, dipunkintun lumantar pos.

c. Serat Lelayu

Serat menika isi kabar kematian utawi caos kabar sedanipun satunggaling piyantun.

d. Serat Iber-iber (laying pribadi)

Serat iber-iber isinipun prekawis pribadi, ingkang kaandharaken saged menapa kemawon gumantung kabetahanipun ingkang nyerat.

2. Peranganing serat iber-iber ingkang jangkep:

a. Adangiyah / Adawiyah (unggah-ungguhing serat).

· Tumuju tiyang sepuh, tiyang ingkang kedah dipunaosi migunakaken: sembah pangabekti, sembah sungkem, sungkem pangabekti, Lsp.

· Tumuju sasami-sami, saumuran, rumaket srawungipun migunakaken salam taklim, salam kangen, lsp.

b. Pambuka / salam pambuka

Isi kabar keslametan lan pandonga tumrap tiyang ingkang dipunkintuni serat.

c. Isi (surasaning serat) Isi pangajeng-ajeng (pangarep-arep) lan nyuwun pangapunten yen

d. Panutup anggenipun damel serat wonten kalepatanipun.

e. Papan lan titimangsa

Papan (panggonan), titimangsa (wektu) nalika damel serat, kekalihipun saged dipunpapanaken ing nginggil, utawi ing ngandhap.

f. Paprenahan

Tegesipun ingkang kintun serat kaprenah menapa kaliyan ingkang dipunkintuni serat ( putra, mitra, adhi, ponakan, lsp)

g. Tapak asma ( tanda tangan)

Yen tapak asta (cap jempol)

h. Nama

3. Tuladha Serat Jawi

a. Serat Kitir

Klaten, 2 Agustus 2007

Katur: Mas Satriya

Ing Semarang

Salam taklim,

Wiyose, aku ngaturi kabar panjenengan lan mbakyu menawa simbah gerah, saiki mondhok ing R.S. Sardjito. Mula aku nganti-anti rawuh panjenengan sekaliyan, nuwun. Ingkang rayi

Daniswari

b. Serat Lelayu

Lelayu

Ngaturi priksa, sampun katimbalan ing pangayunaning Gusti ing dinten Minggu Pon, 20 Januari 2007 watawis tabuh 23.00 Ibu / Simbah Sarmini, kanthi kaparingan yuswa 87 taun.

Layon badhe kasarekaken ing sasanalaya Karangsari, Jetis Bantul, ing dinten Senen Wage, 21 Januari 2007 wanci tabuh 13.00.

Mugi sedherek kula sedaya ingkang priksa utawi mireng pawartos lelayu menika kersa caos kabar dhateng sanak kadang lan tangga tepalih. Nuwun.

Ingkang nandhang dhuhkita,

Sumardi sakaluwarga.

Sasampunipun maos tuladha serat Jawi ing nginggil, kapadosana tuladha utawi damela serat :

1. Ulem (pahargayan penganten, syukuran, tanggap warsa, lsp)

2. Iber-iber ( kanthi urutan ingkang jangkep) katur eyang, bapak, ibu, utawi kangmasmu.

Horizontal Scroll: Sasampunipun maos tuladha serat Jawi ing nginggil, kapadosana  tuladha utawi damela serat : 1.	Ulem (pahargayan penganten, syukuran, tanggap warsa, lsp) 2.	Iber-iber ( kanthi urutan ingkang jangkep) katur eyang, bapak, ibu, utawi kangmasmu.Tugas

Advertisements
%d bloggers like this: